Kistelek város honlapja

Archívum

Meghívó nyílvános testületi ülésre
2022-06-27

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének rendes, nyilvános (és az érintetteket a zárt) ülésére, amelynek 

Időpontja: 2022. június 29 (szerda) 13:30 óra

Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyiség (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirendi pontok:

 1. Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022.(VII.01.) önkormányzati rendelete Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésekről szóló 3/2013. (II.18.) Kt. számú rendeletének módosításáról
 2. Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása
 3. Beszámoló a társulásokban végzett tevékenységről
 4. Hozzájárulás a Kisteleki 1.-2. számú Gyermek háziorvosi körzet eseti helyettesítését vállaló (ellátó) gyermekorvos személyéhez
 5. Polgármester, alpolgármester helyettesítése együttes akadályoztatásuk esetére
 6. A közművagyon Nemzeti Vízművek Zrt. (Magyar Állam) részére történő vagyonátadás kapcsán eljárására és a jognyilatkozatok aláírásra történő felhatalmazás a polgármester akadályoztatása esetére
 7. Egyebek

Zárt ülés

 1. Döntés kitüntetésekről (2022. augusztus 20.)

A nyilvános előterjesztések a honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Nagy Sándor - elnök

Meghívó nyílt testületi ülésre
2022-05-24

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének rendes, nyilvános ülésére, amelynek

Időpontja: 2022. május 25 (szerda) 14:00 óra

Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyiség (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirendi pontok:

 1. Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022. (V…..) önkormányzati rendelete Kistelek Városi Önkormányzat Polgármesterének Kistelek Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
 2. Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022. (V…..) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
 3. Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022. (V…..) önkormányzati rendelete Kistelek Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról
 4. Kistelek Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft 2021. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 5. Beszámoló a temető fenntartásáról, üzemeltetéséről, a köztemetőre vonatkozó díjak, díjtételek felülvizsgálata
 6. Magmaplus Kft 2021. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 7. Kisteleki Városfejlesztési Kft 2021. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 8. Kárpátia Kincsesház Kistelek Nonprofit Kft 2021. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 9. Kisteleki Kistérség és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft 2021. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 10. Kistelek Város Művelődéséért és Sportéletéért Közhasznú Alapítvány 2021. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 11. Tájékoztatás a Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Osztálya által végzett szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzéséről
 12. Átfogó értékelés Kistelek Városi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (2021.)
 13. Beszámoló az óvodai –bölcsődei- beiratkozásról, azok adatairól, tapasztalatairól
 14. Egyebek

Zárt ülés:

 • A Kisteleki Ede Városi Könyvtár magasabb vezetői megbízásnak minősülő igazgatói munkakör betöltésére kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázatok elbírálása, döntés a vezetői megbízásról

Az előterjesztések a honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kistelek, 2022. május 20.

Nagy Sándor s.k. elnök

Újra pályázhatók a bérlakások
2022-05-23

Kistelek Város Önkormányzata ezennel ismételten kiírja az „Esély Itthon – Kisteleken” című EFOP-1.2.11-16-2017-00004 azonosító számú pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatás pályázatot az alábbi tartalommal:

Az Esély otthon projekt keretében Kistelek 508/3 helyrajzi számú, Ifjúság tér 4/B. szám alatt található ingatlanban összesen 21 lakás készült el, melyből 16 ingatlan 2022. július 03. napjától ismételten megpályázható. 

A részletes kiírás ezen a linken tölthető le

Kiadó üzlethelyiség
2022-04-25

Kistelek központi - a Bocskai utcai piachoz kapcsolt – 1037 m2-es területű helyi termelői piaci részen, kizárólag helyi termelői termékek árusítására alkalmas, újonnan kialakított és berendezett üzlethelység 20,95 m2 eladótérrel, összesen 3,7 m2 személyzeti öltözővel és mellékhelységgel, 5,12 m2 hűtőkamrával, valamint igény szerint 20,99 m2 raktárhelységgel és irodai résszel kiadó.

Bérleti díj 15 000,- Ft/m2/év, melyből a bérleti jogviszony első évben bérbeadó 50 %-os kedvezményt biztosít (azaz 7 500,- Ft/m2/év)

Érdeklődni az alábbi elérhetőségen lehet: Kistelek Városi Önkormányzat titkárságán személyesen, vagy telefonon a 62/598 - 100, 102-es melléken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szavazóköri változás
2022-03-30

Kisteleki Általános Iskola Petőfi utca felőli bejáratánál jelenleg is folyamatban lévő építési munkálatokra tekintettel változás lesz a választás napján abban, hogy a 2. szavazókör esetén (Kisteleki Általános Iskola, Kistelek. Petőfi u. 9.) a Bercsényi utca és az Autóbusz Pályaudvar felőli, udvaron keresztüli bejáratot kell és lehet igénybe venni úgy, hogy az elválasztásra kerül a 3. szavazókör szintén Bercsényi utca felőli bejáratától.

002. Szavazókör megközelíthetősége a következő:
A szavazókörbe, szavazóhelyiségbe (mely helyiség esetén változás nincs) a Kisteleki Általános Iskola Autóbusz Pályaudvar felőli -Rendezvényház melletti- udvarán keresztül történik a következő két bejáraton, kapun:
· Székelykapu,
· Bercsényi utca felől, közvetlenül az iskolaépület melletti kiskapu (az iskola Autóbusz Pályaudvar felőli részénél)

002. szavazókör – utcajegyzék:
Csillag utca, Hétvezér utca, Jókai utca, Kenderföldsor utca, Keresztes Nagy Antal utca, Majsai út, Petőfi utca, Rákóczi utca, Régiposta utca, Széchenyi utca, Vágóhíd utca, Vaspálya utca, Zrínyi utca

Megértésüket megköszönve kérjük a szavazókörben szavazó, szavazni kívánó érintett választópolgárokat figyeljenek a fenti változásra és erre tekintettel közelítsék meg a szavazóhelyiséget.

Dr. Nagy Rusztem s.k.
jegyzői jogkörben eljáró aljegyző
HVI vezető

Sikeres volt a kisteleki lomtalanítás
2022-03-24

A hulladékszállítási közszolgáltató a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és Trombitás Imre -helyi vállalkozó- 2022.03.05-én végezte el az éves egyszeri lomtalanítást településünkön, mellyel kapcsolatban a következő tájékoztatást adjuk.

A lomtalanítás terén az elmúlt évekhez viszonyítottan változás történt 2022. évtől kezdődően.

Településünkön a jelenlegi szolgáltató a korábbi időszakban gyakran megjelenő lakossági kéréseknek megfelelően – a Képviselő-testület ez irányú döntésével összhangban- áttért, illetve visszatért az évekkel ezelőtti rendhez, így évi egy -előre meghirdetett- alkalommal a település teljes területét érintően végezte és végzi a lomtalanítást.

Korábban több éven keresztül a lomtalanításra szintén egy alkalommal volt lehetősége a kisteleki lakosságnak abban a formában, hogy a lakosnak, a háztartásoknak előzetesen külön-külön kellett időpontot egyeztetniük a szolgáltatóval, és így ezen időpontban szállították el tőlük a lomhulladékot. A lakosság, mind az önkormányzat, a képviselő-testület, mind pedig a közszolgáltató fele jelezte, hogy ez a rendszer -főleg az idősebbeknek- nehézkes volt, aktív egyeztetést feltételezett, sokan nem tudták, vagy nem fordítottak figyelmet erre, így könnyebben elmaradt a lomtalanítás és a nem kommunális eredetű hulladék felhalmozódott a háztartásokban.

Erre tekintettel is összefoglalható és tapasztalatként rögzíthető az, hogy a most, március 05-én, szombaton fentiek szerint, az új rendszerben végzett lomtalanítás a lakosságot tekintve eredményes volt, mennyiségileg is jóval több hulladék került elszállításra, mint a megelőző években. Ehhez nemcsak a rendszerszintű változás, hanem az is hozzájárult, hogy a kisteleki hulladékudvar hosszabb ideig nem üzemelt korábban, illetve a COVID helyzet is nehezítette a jogszerű és tényleges, időközbeni hulladék-elhelyezést.

Ebből adódóan is megjelentek a lomtalanítás kapcsán olyan szélsőségek, hogy egyes lakosok rengeteg felhalmozott hulladékot helyeztek ki most, illetve ezek között megjelentek adott esetben veszélyes hulladékok is (mint például autógumik), melyeket lomtalanításkor nem lehet kihelyezni. Mindezekre tekintettel -a jelzett előzetes nehézségek miatt- most a szolgáltató igyekezett a lehető legteljesebb mértékben mindent elszállítani, és a tapasztalatok levonása után  megállapodás született abban, hogy a jövőben strukturáltabb rendszer kerül kidolgozásra, a lakosság teljeskörű tájékoztatása mellett. A közeljövőben ennek elemeit, részleteit a lakosság felé több alakalommal és fórumon – a közszolgáltatóval együtt- kommunikálni fogjuk. A megfelelő tájékozottság és az, hogy jelenleg már folyamatosan működik a kisteleki hulladékudvar a jövőben lehetővé teszi azt, hogy a felhalmozódó nem kommunális hulladékokat a lakosság év közben is akár elosztva, ütemezetten a megfelelő lerakási helyekre, átvételi pontokra rugalmasabban elhelyezhesse. Ez esetben nem fog már a jövőben kiugróan nagy mennyiség a lomtalanításokkor megjelenni, mert ez a szolgáltatónak nem tervezett és adott esetben nem finanszírozható többletköltségeket eredményez.

A mostani, március elejei lomtalanításkor összesen 10 teherautónyi, 55 tonna nagyságrendű lomhulladékot szállított el a közszolgáltató Trombitás Imre helyi vállalkozó segítségével, melyet Kistelek Város Önkormányzata a lakosság nevében ezúton is megköszön.

Összegzésképpen elmondható, hogy az előző nehéz évek után Kistelek városa a lakosság érdekében végzett sikeres lomtalanításon van túl, ami a környezetünk védelme mellett nagyban hozzájárul ahhoz, hogy városunk még élhetőbbé válik és ezt a képet mutatja az ide érkező látogatóknak is.

Meghívó nyílt testületi ülésre
2022-03-08

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének rendes, nyilvános ülésére, amelynek 

Időpontja: 2022. március 09 (szerda) 14:00 óra

Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyiség (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

 1. Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
 2. Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Nagy Sándor s.k. - elnök

Meghívó nyílt testületi ülésre
2022-02-21

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének rendes, nyilvános ülésére, amelynek 

Időpontja: 2022. február 23 (szerda) 15:00 óra

Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyiség (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

 1. Kistelek Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek megállapítása 2022. év
 2. Kistelek Városi Önkormányzat …./2022. (II.23.) önkormányzati rendelete Kistelek Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésről” megalkotása
 3. Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2019. (XI.06.) önkormányzati rendeletének módosítása
 4. A helyi képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 17/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítása
 5. Kistelek új Településrendezési eszközei – döntés a terv záró szakmai véleményezésre bocsátásáról
 6. Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása
 7. Alpolgármesteri illetmény/tiszteletdíj, költségtérítés megállapítása
 8. A Kisteleki Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata
 9. Hozzájárulás a Kistelek, Kossuth u 19. sz. alatti, Dr. Szabó Foglalkozás-egészségügyi Betéti Társaság által használt ingatlan cégszékhelyként történő bejegyzéséhez
 10. Kisteleki Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítása
 11. A Kisteleki Polgármesteri Hivatal, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező, önállóan működő intézmények közötti munkamegosztási megállapodások felülvizsgálata, elfogadása
 12. Polgármester 2022. évre vonatkozó szabadság ütemezésének jóváhagyása
 13. Kistelek Ipari Szennyvíztelep – Vállalkozási Szerződés - Üzemeltetés közreműködés
 14. 14. Kisteleki Ede Városi Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata, elfogadása
 15. 15. Egyebek

Zárt ülés

 • Az EFOP-1.2.11-16-2017-0004 „Esély Itthon - Kisteleken” című pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatás pályázó részére történő odaítélése
 • Önkormányzati bérlakással kapcsolatos döntés(ek) 

Az előterjesztések a honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kistelek, 2022. február 18.    

Nagy Sándor s.k. - elnök

Kisteleki Rendőrkapitányság
2022-02-14

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK

 

Kistelek Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Stratégiája (PDF)

 

Meghívó nyílt testületi ülésre
2022-02-14

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének rendes, nyilvános ülésére, amelynek 

Időpontja: 2022. február 15 (kedd) 15:30 óra

Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyiség (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirendi pontok:

 1. Kistelek Városi Önkormányzat …./2022. (II…...) önkormányzati rendelete Kistelek Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésről” megalkotása (első olvasat)
 2. Beszámoló a Kisteleki Ede Városi Könyvtár 2021. évi tevékenységéről, a 2022. évi Munkatervének elfogadása
 3. Egyebek

Az előterjesztések a honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.

Megjelenésére feltétlenül számítunk! 

Nagy Sándor s.k. - elnök

Tájékoztatás kóbor állatokkal és közterületre kiengedett állatokkal kapcsolatos szabályokról, a vonatkozó aktualitásokról
2022-02-04

Kóbor állatok -ebek- befogása, elhelyezése

A települési önkormányzat kóbor állatok befogásával kapcsolatos feladatait „Az állatok védelméről és kíméletéről” szóló 1998. évi XXVIII. törvény szabályozza, mely jogszabály az önkormányzatok részére önként vállalható és kötelező feladatokat állapít meg.

A települési - a főváros belterületén a fővárosi - önkormányzat kötelező feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása. Az így befogott kóbor állat - amennyiben a befogástól számított 15 napon belül a kóbor állat tulajdonosa nem válik ismertté - az állam tulajdonába kerül.

A 2022. január 1-jén hatályba lépett, „A kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól” szóló 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet értelmében:

A kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok ellátását az önkormányzat megoldhatja saját ebrendészeti telep üzemeltetésével, illetve gyepmesterrel, de úgy is, hogy szerződést köt egy ebrendészeti telepet működtető természetes vagy jogi személlyel.

Az ebrendész feladata az ebrendészeti tevékenység ellátása és a település belterületének szükség szerinti rendszeres, de legalább kéthetenkénti rendszerességgel történő bejárása az ott található kóbor állatok felderítése érdekében. Az ebrendésznek lakossági bejelentés alapján is ki kell mennie a helyszínre.

A rendelet szabályozza az ebrendészeti telep működésének műszaki feltételeit.

Az egészséges állatok befogadástól számított minimális tartási ideje 14 napról 45 napra emelkedik, az állatokról részletes nyilvántartást kell vezetni, és fel kell őket tüntetni a kötelezően létrehozandó honlapon is.

Minden ebrendészeti vagy gyepmesteri telepnek kötelező lesz sorszámozott, időrendi nyilvántartást vezetnie a befogott, illetve leadott állat fajáról, fajtájáról, ivaráról, koráról (vagy becsült koráról), ismertető jegyéről, egyedi azonosítójáról, immunizáltságáról, illetve befogásának körülményeiről.

Minden állat mikrocsippel megjelölve, veszettség ellen beoltva, ivartalanítva vagy ivartalanítási kötelezettséggel, féreghajtóval kezelve, írásbeli megállapodással adható majd örökbe, illetve a gyepmesteri vagy ebrendészeti telep Magyarországon bejegyzett szervezettől nem kérhet kihozatali díjat az állatért. Minden esetben törekedni kell az eredeti gazda megtalálására.

A rendelet meghatározza a minimális ellátási követelményeket, valamint a csoportos tartás szabályait is, mely értelmében kizárólag azonos ivarú, ivartalanított, egymással szemben agressziót nem mutató állatok kerülhetnek ugyanazon férőhelyre.

Kistelek Városi Önkormányzat jelenleg is rendelkezik a rendelet hatálya alá tartozó feladatot ellátó ebrendészeti teleppel, melynek 2022. július 1. napjától meg kell felelnie a rendelet szerinti, az ebrendészeti telep működésére és a kóbor állatok elhelyezésére vonatkozó feltételeknek. Ezen új feltetélek túlnyomó részének jelenleg is megfelel az ebrendészeti telepünk, a jogszabályi új -elsősorban- adminisztratív kérdéseket érintő követelményeknek a megadott határidőig történő teljesítésére megtesszük a szükséges intézkedéseket. Ezáltal az ebrendészeti telepünk egyre jobban megfelel majd az elvárásoknak, és mind jobban szolgálja a kisteleki lakosok és egyúttal az állatok érdekeit, méltó körülményeket magas szintű szolgáltatást nyújtva.

 

Közterületre kiengedett állatok, ebek

A kutya szökésének, a közterületre történő kijutásának megakadályozása az állattartó kötelezettsége, mint ahogyan a chippeltetés és az évenkénti veszettség elleni oltás beadatása is.

Amennyiben a kutya – az állattartási szabályok megszegéséből eredően- 8 napon túl gyógyuló sérülést okoz, a tulajdonos, a kutyatartó a felelős és egyúttal kártérítési felelősséggel tartozik.

Minden kutyatulajdonos, aki a felügyelete alatt álló kutyát a közterületre kiengedi és kóborolni hagyja, nem tartja be a felelős állattartás szabályait szabálysértést követ el.

Kistelek Városi Önkormányzat, az ebrendészünk nagy figyelmet fordít arra, hogy a jogszabályi kötelezettséget az állat-, a kutyatartók betartsák, ezért figyelem felhívással, szükség esetén szankció kilátásba helyezésével, kötelezéssel és csak a legvégső esetben szankcionálással teszünk intézkedéseket arra, hogy a jogszabályi rendelkezéseket figyelmen kívül hagyó állampolgárokat -a kisteleki lakosok védelme érdekében- a jogkövető magatartásra rábírjuk. Minden ellőttünk ismertté váló és bizonyítható szabályszegés esetén elsősorban azt tartjuk szem előtt, hogy a meggyőzés eszközével lépjünk fel és csak a legszükségesebb esetben tegyünk hatósági eljárásokat, együttműködésre törekedve a kutyatartóval.

E vonatkozásban a közelmúltban több eredményes hatósági eljárás is indult és jelenleg is folyamatban van a jogszabályi rendelkezések következetes betartása, annak hatósági oldalról történő segítése érdekében.

Kiemelt fontosságúnak tartjuk a prevenciót, így nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy egyúttal mások védelme érdekében mindig előzetesen tájékoztassuk a kutyatartókat a jogkövető kutyatartásra, ezzel segítve felhívni a figyelmüket az ezzel járó felelősségére is.

Dr. Nagy Rusztem - Kistelek város aljegyzője

Állásajánlat - Kisteleki Ede Városi Könyvtár
2022-02-02

Kistelek Városi Önkormányzat – a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendeletben foglaltak alapján – pályázatot hirdet a Kisteleki Ede Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) munkakörének betöltésére.

Részletes pályázati felhívás

Újabb önkormányzati bérlakás pályázható
2022-01-26

Kistelek Város Önkormányzata ezennel ismételten kiírja az „Esély Itthon – Kisteleken” című EFOP-1.2.11-16-2017-00004 azonosító számú pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatás pályázatot az alábbi tartalommal:

Az Esély otthon projekt keretében Kistelek 508/3 helyrajzi számú, Ifjúság tér 4/B. szám alatt található ingatlanban összesen 21 lakás készült el, melyből 1 ingatlan 2022. február 01. napjától ismételten megpályázható.

Letölthető pályázati csomag

Meghívó nyílt testületi ülésre
2022-01-24

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének rendes, nyilvános ülésére, amelynek

Időpontja: 2022. január 26 (szerda) 14:30 óra
Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyiség (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

1. Hozzájárulás -és kezességvállalás- a Kisteleki Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft. K&H Bank Zrt-től történő, éven belüli hitel felvételéhez (2022.)

2. Hozzájárulás a Külterületi utak fejlesztése Kisteleken -pályázat (VP6-7.2.1.1-21) megvalósításához, előleg igényléséhez

3. A Magyar Telekom Nyrt. és Kistelek Városi Önkormányzat között 2014.02.11-e dátumú bérleti szerződés hosszabbítás

4. BÉTA-ÉP Kft - Adásvételi szerződés - Kistelek, belterület 3403/4 hrsz.

5. Hozzájárulás a Kistelek I. sz. háziorvosi körzet tekintetében a helyettesítő orvosokhoz, Dr. Szekeres Szilvia (Gradus Med Kft.) helyettesítését ellátó személyékhez, azok változásához

6. Tájékoztatás a Magyar Államkincstár által végzett ellenőrzésről (szóbeli előterjesztés)

7. Pályázati felhívás Kisteleki Ede Városi Könyvtár magasabb vezetői megbízására

8. Egyebek


-Tájékoztatás aktualitásokról:

/állásfoglalás: -civil pályázatokkal kapcsolatosan, -egyéb adás-vételt érintően, -Kisteleki Szabadidőközpont pályázat-, támogatási kérelem beadása tárgyban, -villamosenergia, közvilágítás, közvilágítás karbantartásával kapcsolatos közbeszerzés megindítása tekintetében, -egyéb belterületi út-rekonstrukcióval kapcsolatos eljárással kapcsolatban/

 

Zárt ülés

1. Kisteleki Ede Városi Könyvtár magasabb vezetői megbízásának meghosszabbítása

2. Az EFOP-1.2.11-16-2017-0004 „Esély Itthon - Kisteleken” című pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatás pályázók részére történő odaítélése

3. Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos döntések

 

Az előterjesztések a honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kistelek, 2022. január 21.

Nagy Sándor s.k. - elnök

Meghívó nyílt testületi ülésre
2022-01-24

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének rendes, nyilvános ülésére, amelynek

Időpontja: 2022. január 26 (szerda) 14:30 óra
Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyiség (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

1. Hozzájárulás -és kezességvállalás- a Kisteleki Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft. K&H Bank Zrt-től történő, éven belüli hitel felvételéhez (2022.)

2. Hozzájárulás a Külterületi utak fejlesztése Kisteleken -pályázat (VP6-7.2.1.1-21) megvalósításához, előleg igényléséhez

3. A Magyar Telekom Nyrt. és Kistelek Városi Önkormányzat között 2014.02.11-e dátumú bérleti szerződés hosszabbítás

4. BÉTA-ÉP Kft - Adásvételi szerződés - Kistelek, belterület 3403/4 hrsz.

5. Hozzájárulás a Kistelek I. sz. háziorvosi körzet tekintetében a helyettesítő orvosokhoz, Dr. Szekeres Szilvia (Gradus Med Kft.) helyettesítését ellátó személyékhez, azok változásához

6. Tájékoztatás a Magyar Államkincstár által végzett ellenőrzésről (szóbeli előterjesztés)

7. Pályázati felhívás Kisteleki Ede Városi Könyvtár magasabb vezetői megbízására

8. Egyebek


-Tájékoztatás aktualitásokról:

/állásfoglalás: -civil pályázatokkal kapcsolatosan, -egyéb adás-vételt érintően, -Kisteleki Szabadidőközpont pályázat-, támogatási kérelem beadása tárgyban, -villamosenergia, közvilágítás, közvilágítás karbantartásával kapcsolatos közbeszerzés megindítása tekintetében, -egyéb belterületi út-rekonstrukcióval kapcsolatos eljárással kapcsolatban/

 

Zárt ülés

1. Kisteleki Ede Városi Könyvtár magasabb vezetői megbízásának meghosszabbítása

2. Az EFOP-1.2.11-16-2017-0004 „Esély Itthon - Kisteleken” című pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatás pályázók részére történő odaítélése

3. Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos döntések

 

Az előterjesztések a honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kistelek, 2022. január 21.

Nagy Sándor s.k. - elnök

Ismét pályázható bérlakás
2022-01-07

Kistelek Város Önkormányzata ezennel ismételten kiírja az „Esély Itthon – Kisteleken” című EFOP-1.2.11-16-2017-00004 azonosító számú pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatás pályázatot az alábbi tartalommal:

Az Esély otthon projekt keretében Kistelek 508/3 helyrajzi számú, Ifjúság tér 4/B. szám alatt található ingatlanban összesen 21 lakás készült el, melyből 1 ingatlan 2022. február 01. napjától ismételten megpályázható. 

Letölthető pályázati csomag

Civil támogatás 2022
2021-12-21

Kistelek Városi Önkormányzat 22/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet városi székhelyű és a városban tevékenykedő társadalmi szervezetek számára elnyerhető, vissza nem térítendő támogatásra.

LETÖLTÉS: Pályázati adatlap és tájékoztató

2021.11.29. - KORONAVÍRUS - Járványügyi szigorítás az óvodákban, bölcsődékben
2021-11-29

A Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde, Szivárvány és Hétszínvirág Tagóvodáiban, 2021. december 01-től érvénybe lépő szigorítások az Emberi Erőforrások Minisztériuma 29/2021. (XI.19.) EMMI határozata alapján, a COVID 19 járványhelyzetre tekintettel: 

EMMI rendelkezések:

„1. Köznevelési intézménybe történő belépés csak akkor engedélyezhető, ha az intézmény ellenőrizte a belépni kívánó személy korona vírus elleni védettségének igazolását.

 3. A gyermeket a köznevelési intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a korona vírus elleni védettségének igazolása nélkül a köznevelési intézmény területére a köznevelési intézmény vezetője által meghatározott pontig léphet be.”

 A maszk használat - az udvarra (bármely irányból) történő belépéstől kezdődően - a korábbi intézmény vezetői döntésre tekintettel továbbra is kötelező.

 Az EMMI határozat 3. pontjában az intézmény vezetőnek biztosított felhatalmazás alapján az intézmény épülete esetén 3 BELÉPÉSI PONTOT HATÁROZOK MEG az alábbiak szerint azzal, hogy mind a védettségi igazolvánnyal rendelkező, mind az ezzel nem rendelkező arra jogosult személy (szülő, nagykorú kísérő) az udvaron keresztül azon belépési pontig léphet be az intézmény területére, a gyermek átadása – átvétele érdekében:

 I. Belépési pont (Vásártér utcáról bejőve a Gomba csoporthoz vezető épületajtó)

 II. Belépési pont (Az Ifjúság tér felöl bejőve a Halacska és Menő-Manó csoporthoz vezető épületajtó)

 III. Belépési pont (Az Ifjúság tér felől a Gézengúz és Katica csoporthoz vezető épületajtó)

 A fentiek értelmében az Óvoda-bölcsőde komplexum épületébe, közösségi tereibe szülő, nagykorú kísérő a védettség hiteles igazolása mellett sem léphet be.

Intézményvezetői jogkörömben hozott fenti döntésemet elsődlegesen a gyermekek, a szülők, kísérők és az intézményi dolgozók egészségének megőrzése indokolja.

A védettségi igazolvány ellenőrzését az intézmény a következők miatt nem végzi:

A szülők, nagykorú személyek ellenőrzési folyamata hosszabb időt venne igénybe, amely idő alatt több személy feltorlódása növelheti az egészségügyi kockázatot, mind a gyermek, mind a kísérőik, mind az intézmény dolgozói tekintetében.

4. A köznevelési intézmény vezetője köteles gondoskodni az 1-3. pontban foglaltak végrehajtásáról.

Kérjük a szülőket, hogy óvodás gyermekeik lehetőleg reggel 8.00 óráig, legkésőbb 8.30 érjenek be az óvodába. 8.30 után a bejárati ajtók zárva lesznek és csak csöngetés után tudjuk az óvodásokat átvenni, kérjük a türelmüket, amíg valaki ajtót nyit! Ebéd után, vagy délután, ha a gyerekek bent vannak a csoportszobában, akkor is a csengő megnyomásával tudnak jelezni. Ha a csoport az udvaron van, akkor a hazaadás ez eddigiek szerint történik. (A szülő ekkor sem mehet be az épületbe, csak a gyermek!)

5. Ezek az intézkedések 2021.12.01-től hajtandók végre, és a veszélyhelyzettől függő ellenkező intézkedésig kötelező érvényűek.

Kérem megértésüket és közreműködésüket a szabályok következetes betartása és egészségvédelmünk érdekében. 

Kistelek, 2021.11.26.

Sejben József - Igazgató

Közmeghallgatás 2021 - Elhalasztva
2021-11-27

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2021. évben tartandó közmeghallgatás vonatkozásában a Képviselő-testület - 2021. november 24-ei - ülésén egyhangúlag a következő álláspontra helyezkedett.

Mérlegelve azt, hogy a COVID19 járványhelyzet napjainkban is fokozódik, mind a lakosság, mind az önkormányzati dolgozók egészségvédelme érdekében a következő évre,

2022-re halasztja a közmeghallgatást.

A veszélyhelyzet enyhülését követően, amint a vonatkozó szabályok is megnyugtató módon lehetővé teszik a közmeghallgatás kockázatmentes megtételét, úgy a Képviselő-testület haladéktalanul, az ezt követő 30 napon belül megtartja azt, biztosítva a lakosság mind szélesebb körű részvételét és közvetlen vélemény-nyilvánítását a helyi közügyekben.

Kérem a kisteleki lakosság megértését.

Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Nagy Sándor polgármester

Meghívó nyílt testületi ülésre
2021-11-20

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének rendes, nyilvános, ülésére, amelynek 

Időpontja: 2021. november 24 (szerda) 15:00 óra
Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirendi pontok:

1. Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló …/2021. (XI.24) önkormányzati rendelete megalkotása 

2. Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló …/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelete megalkotása

3. Kistelek Városi Önkormányzat Polgármesterének a települési hulladékgazdálkodásról szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosítása, közszolgáltatási szerződés módosítása

4. 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

5. Döntés fogorvosi ügyelet ellátásáról

6. Kistelek és Társult Települések Víziközmű Társulás megszüntetése

7. „Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására című pályázatban felmerülő saját forrás biztosítása” tárgyú 20/2021. (III.04.) polgármesteri határozat megerősítése

8. Együttműködési megállapodás megkötése a „Kedvesház kollégium és esélyteremtő módszer” Kisteleken történő megvalósítása érdekében

9. Mezőgazdasági Földhaszonbérleti Szerződés megerősítése Kistelek külterület 0284 számú szántó művelési ágú ingatlanokat érintően

10. Hozzájárulás a Kistelek, Kossuth u 19. sz. alatti dr. Szabó Viktor Zoltán ev. által használt ingatlan cégszékhelyként történő bejegyzéséhez

11. Hozzájárulás a Kistelek II. sz. fogorvosi körzetet ellátó Dr. Pintér Mónika fogorvos (Duo Dental Studio Kft.) helyettesítésének, helyettesítést ellátó személyének változásához

12. Kistelek Városi Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési terve (2. módosítás)

13. Kistelek külterület 0318/58 hrsz-ú kivett út megnevezésű ingatlan vételi kérelme

14. Gőzmalom utca -területrendezés előkészítése a Kistelek 348/2 önkormányzati ingatlant és a környező ingatlanokat érintően

15.Tener Prosper Kft - Önkormányzat Adásvételi szerződés - Kistelek, belterület 3402 hrsz

16. BTA Konsrtukt Kft -- Önkormányzat Adásvételi szerződéstől elállás/felmondás - Kistelek, belterület 3403/2 hrsz

17. Béta Ép Kft - -- Önkormányzat Adásvételi szerződés - Kistelek, belterület 3403/5 hrsz.

18. Kisteleki Kistérség- és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft új FEB tagjainak választása

19. Egyebek


Tájékoztatás aktuálitásokról

Zárt ülés

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása 

Az előterjesztések a honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kistelek, 2021. november 19.

Nagy Sándor s.k. - elnök

Szűrés

AJÁNLÓ