Kistelek város honlapja

Archívum

Lakossági tájékoztató a szennyvízberuházásról
2017-10-17

Tisztelt Kisteleki Lakosság!

Majdnem két év telt el azóta, hogy a város legnagyobb beruházása befejeződött. 2015. október 30-án átadásra került a kisteleki csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep, amely azóta rendeltetésszerűen működik. Még 3 év van hátra a garanciális időszakból. Ezen időszak alatt továbbra is lesz lehetőségünk kijavíttatni az esetlegesen felmerülő hibákat, problémákat, ahogy ezt az elmúlt 2 évben is megtettük. Vannak olyan, a beruházással összefüggő garanciális javítások, melyeket már most látunk, de célszerű a város érdekében a garanciális idő végére ütemezni, melyeket akkor érvényesíteni fogunk (pl.: a jelenlegi kisebb süllyedések).

Már érezhetőek és kézzel foghatóak a környezetvédelmi célú projekt pozitív hatásai: tisztul a talaj, kevésbé szennyezett a talajvíz és a szintje is elfogadható mértékben csökkent.

Sokuk előtt ismert tény, hogy a beruházás a Kistelek és Térsége Víziközmű-társulat és Kistelek Városi Önkormányzat együttműködésével valósult meg. A társulat 2006-os létrejöttét, annak szükségességét jogszabályok, illetve az akkori pályázati feltételek határozták meg. Működése a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelő volt és – miután a feladatát ellátta – 2017.06.01-ei dátummal, a zárómérleg elfogadásával, és az elszámolási eljárás lefolytatásával törlésre került a cégnyilvántartásból. A beruházás idején, a kivitelezési munkák alatt, majd azt követően is több alkalommal történtek ellenőrzések a szakmai és a törvényességi felügyeletet ellátó szervek részéről. Az önkormányzatot az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) minden részletre kiterjedően ellenőrizte és a támogatás felhasználását megfelelőnek, jogszerűnek találta.  A társulatot – lakossági kérelem alapján – a cégbíróság és az ügyészség is ellenőrizte. Az úgynevezett törvényességi felügyeleti eljárás alapos volt: kiterjedt a társulat működésére, a küldöttgyűlési határozatokra, az érdekeltségi hozzájárulás mértékére és annak felhasználására is. A szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan a társulat működését mind a cégbíróság, mind az ügyészség jogszerűnek találta, egyetlen esetben sem állapítottak meg a hatályos jogszabályba ütköző szabálytalanságot.

A beruházás és a társulat működésének ideje alatt társulati és önkormányzati oldalról is többször került sor lakossági tájékoztatóra, többek között az érdekeltségi hozzájárulásból befolyt összeg felhasználásával kapcsolatban is. A beruházás befejeztével és a társulat megszűnését követően most szükségesnek látom összefoglalt, a lényeges elemekre koncentrált tájékoztatást adni, tekintettel arra is, hogy a városban valótlan, minden jogi, gazdasági és ésszerűségi alapot nélkülöző hírek, információk jelentek, jelennek meg. A szennyvízberuházás kapcsán a választás közeledtével egyesek saját politikai ambícióik, népszerűségük növelése érdekében igyekeznek, félinformációk terjesztésével, valótlan módon a lakosságot félrevezetni.

Erre tekintettel kérem, hogy minden esetben győződjenek meg az információk hitelességéről.

A lakosság többségének megelégedésére elkészült szennyvízberuházást, minden igyekezetünk ellenére sem sikerült 100%-ban pályázati forrásból megvalósítani. Mind a lakosságnak –a kiinduláskori 220.000 Ft-hoz képest jelentősen csökkentett 80.000 Ft érdekeltségi hozzájárulás formájában, hasonlóan a körülöttünk megvalósított más települések beruházásaihoz -, mind az önkormányzatnak plusz forrással kellett hozzájárulni a költségekhez, melyről a társulati küldöttgyűlés és az önkormányzat is határozatával szabályszerűen döntött és ennek megfelelően került sor az elszámolási eljárás (zárómérleg) megtételére is.

Nem pályázati forrásból épült meg további két öblözetet érintő csatornahálózat és a közcélú beruházással összefüggésben egyéb forrásból kellett megvalósítani út-helyreállítási programot, elsősorban a budapesti mérnökökből álló műszaki ellenőrök előírásai alapján.  Ennek keretében 11.980 m2 új aszfaltréteg helyreállítására került sor 9 utcát érintően, valamint 10.297 m2 nagyságrendben 16 utca tekintetében készültek útfelújítások, útalappal ellátott ún. „MACADAM” utak. Az utak mentén 1,5-1,5 m szélességben padkaépítés történt.

Mindezt a lakosság mellett a város képviselő-testülete döntésével még további több tízmillió forinttal támogatta annak érdekében, hogy lehetőség szerint ne maradjon a városban szilárd útalap és burkolat nélküli utca.

A fentiekre tekintettel -a megjelent valótlan híresztelések ellenére- nincs sem jogi, sem gazdasági lehetőség a már egyébként is csökkentett összegű 80.000 Ft lakossági érdekeltségi hozzájárulás visszafizetésre, ugyanis ez a rögzített módon felhasználásra került a beruházásnál.
Tény egyúttal az is, hogy az idáig nem fizetők aránya csekély (a tényleges összbekötési 2823 számhoz képest, annak csak közel 3,5 %-a rendezetlen) a lakosság többségéhez képest, mely utóbbi lakosoknak ezúton is köszönöm a pozitív hozzáállását.

A Polgármesteri Hivatal a hatáskörében lévő adók módjára történő végrehajtási eljárást minden nem fizető lakos esetén lefolytatja, jogszabályi kötelezettsége alapján.

Végül, de nem utolsó sorban ezúton is köszönöm azon lakosoknak az együttműködését, akik partnerek voltak a sikeres beruházásunk megvalósításában. Egyúttal el kívánom azt is mondani, hogy a város életében ezen beruházás volt az egyik legkomolyabb, legnagyobb volumenű beruházás, mely már csak a 10 éves intervallumból kiindulva is mindvégig politikasemleges beruházásként került lebonyolításra, ezért a támadások helyett az építő jellegű segítséget szívesen vettem, vettük volna.

Kérem a Tisztelt Lakosságot tájékoztatásom tudomásul vételére és arra, hogy a beruházással kapcsolatos hiteles tájékoztatás érdekében minden esetben engem, Kistelek Város Önkormányzatát, vagy a Polgármesteri Hivatal illetékeseit keressék, akik készségesen állnak rendelkezésükre.

Kistelek, 2017. október 17.            

Tisztelettel:
Nagy Sándor - polgármester

Bursa Hungarica 2018 - Kiírásra került az ösztöndíjpályázat
2017-10-02

Kistelek Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ismét kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára, a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázat rögzítésének és benyújtásának határideje: 2017. november 7.

Meghívó nyílt testületi ülésre
2017-09-28

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános ülésére, amelynek időpontja: 2017. szeptember 28.-a (csütörtök) 14:00 óra, helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.).

Napirend:

 1. A mezőőri őrszolgálatról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

  A VP-6-7.4.1.1-16 azonosító számú „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója” pályázati felhívásra benyújtásra került „Kistelek városképét meghatározó épületének – Művészetek Háza - rekonstrukciója” című pályázatának önerő biztosítása
 2. Kollázs Művészeti Alapítvány támogatásának módosítása
 3. Pályázatok benyújtása, önerő biztosítása a Magyar-Román határon átnyúló INTERREG pályázati konstrukcióban
 4. Egyebek

Zárt ülés

 1. Lakásbérletekkel kapcsolatos tájékoztatás

Megjelenésére feltétlenül számítunk! Az előterjesztések honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.
A zárt ülés lakásbérleti szerződésekkel kapcsolatos anyagai (pályázatok) a Titkárságon tekinthetők meg (a képviselő-testületi tagok részére).

Nagy Sándor elnök

Kistelek Város Önkormányzata csatlakozik az ASP központhoz
2017-09-07

A Közigazgatás-és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program által nyújtott támogatásból Kistelek Városi Önkormányzat önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése érdekében az önkormányzati ASP központhoz csatlakozik. Az önkormányzati feladatellátás egységességének biztosításához az állam támogatást biztosít.

Az ASP rendszer bevezetésének célja az adminisztratív feladatok komplex csökkentése, az országos szintű bevezetés, valamint az átláthatóság növelése. A rendszer gazdaságilag és technológiailag is kedvező az önkormányzatok számára, mivel a beruházási költsége elég magas ahhoz, hogy önerőből lehessen megvalósítani. Az ASP szolgáltatás esetében a nem magát a programot kell megvásárolni és feltelepíteni a gépre, hanem egy távoli szolgáltatótól vehetők igénybe az előírt alkalmazások.

A rendszer bevezetésével a jelenlegi elavult rendszerek lecserélhetőek, az új rendszer pedig képes lesz a kor elvárásainak megfelelő hatékony, gyors és minőségi szolgáltatás biztosítására az ügyintézők, valamint az ügyfelek számára egyaránt. A beszerzett eszközök előkészítése megkezdődött, az átállási munkálatok az ASP rendszerre folyamatosan biztosítva vannak.

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01016 azonosítószámú projekt megvalósítási ideje: 2017. május 1. – 2018. június 30.

Muhel Dorka - projektmenedzser

Meghívó ünnepi nyílt testületi ülésre
2017-08-18

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének Ünnepi nyilvános ülésére, amelynek időpontja: 2017. augusztus 19.-e (szombat) 18:00 óra, helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal –  Házasságkötő terem (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.).

Napirend:

 • Rostás László kitüntetése a Kisteleki Cigány Kisebbségért végzett munkája elismeréséül
 • Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kistelek, 2017.  augusztus  16.         
Nagy Sándor s.k. - elnök

Meghívó nyílt testületi ülésre
2017-07-11

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének nyilvános ülésére, amelynek
Időpontja: 2017. július 12.-e (szerda) 14:00 óra helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirend:

 1. TOP-3.2.1-16 felhívásra "Kisteleki Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése" című pályázat beadása
 2. VP6-19.3.1-17 felhívásra „EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN MEGVALÓSULÓ TURIZMUS- ÉS  HELYI TERMÉKFEJLESZTÉS című pályázat beadása
 3. TOP-5.3.1-16 felhívásra „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázat beadása
 4. Döntés TOPBILDERING Ipari és Szolgáltató Szociális Szövetkezethez történő csatlakozásról
 5. Egyebek, végleges adás-vételek

Zárt ülés

 1. „Kistelek Közbiztonságáért” díj kitüntetés adományozása                                                     
 2. Lakásbérleti szerződések (hosszabbítások): döntése

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Az előterjesztések honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre. A zárt ülés lakásbérleti szerződésekkel kapcsolatos anyagai (pályázatok) a Titkárságon tekinthetők meg (a képviselő-testületi tagok részére).

Kistelek, 2017. július 10.         
                                                                
Nagy Sándor s.k. - elnök

Sajtóközlemény - Kistelek Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása
2017-07-06

A Kistelek Városi Önkormányzat KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01016 azonosítószámú „Kistelek Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása” című projektje 7.000.000 Ft támogatásban részesült a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program jóvoltából.

A támogatásból Kistelek Városi Önkormányzat önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése érdekében az önkormányzati ASP központhoz csatlakozik. A rendszer bevezetésével a jelenlegi elavult rendszerek lecserélhetőek, az új rendszer pedig képes lesz a kor elvárásainak megfelelő hatékony, gyors és minőségi szolgáltatás biztosítására az ügyintézők, valamint az ügyfelek számára egyaránt.

A pályázat biztosítja az önkormányzat számára a közigazgatási eljárásokban hivatal-ügyfél, hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének megvalósítását.
Magyarország kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonalemelése érdekében az adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javításával a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulást.

Az ASP központhoz való csatlakozás 2017. június 1-jén elkezdődött.

A csatlakozáshoz szükséges IKT eszközök beszerzésre kerültek (12 db munkaállomás, 14 db kártyaolvasó, valamint 1 db switch eszköz), amik beüzemelésével a csatlakozás megfelelően tud megvalósulni. A szabályozási keretek kialakításához, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakításához, az adatok javítását és migrációját külsős szakemberek segítségével látjuk el. A rendszer gördülékeny használatához az illetékes munkatársak oktatáson, képzésen fognak részt venni.

A projekt megvalósítási ideje: 2017. május 1. – 2018. június 30.

Kistelek, 2017. július 3.

Muhel Dorka - projektmenedzser

Meghívó nyílt testületi ülésre
2017-06-20

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek  időpontja: 2017. június 22. (csütörtök) 17:00 óra, helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége  (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.) .

Napirend:

 1. Beszámoló a társulásban végzett tevékenységről
 2. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
 3. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2017. I. félévi tevékenységéről
 4. A TOP-1.1.3-16 felhívásra „Kistelek rövid ellátási láncokhoz kötődő agrárlogisztikai fejlesztései és a helyi termékek értékesítési csatornáinak szélesítése „című pályázat beadása
 5. Egyebek:
  1. A TOP-1.1.1-16 felhívásra „Kistelek és Térsége Ipari Park alapinfrastruktúra fejlesztése„ című pályázat benyújtása (1. módosítás)

  2. Tájékoztatók- szóbeli előtejesztés (2017. Kisteleki Búcsú és Aratóünnep) (1. módosítás)

Zárt ülés

 1. Lakásbérleti szerződések (hosszabbítások): döntések

Megjelenésére feltétlenül számítunk! Az előterjesztések honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre. A zárt ülés lakásbérleti szerződésekkel kapcsolatos anyagai (pályázatok) a Titkárságon tekinthetők meg (a képviselő-testületi tagok részére).

Kistelek, 2017. június 19.

Nagy Sándor s.k. - elnök

Meghívó nyílt testületi ülésre
2017-05-26

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek
Időpontja: 2017. május 29. (hétfő) 15:00 óra /14.00 órától munkamegbeszélésre kerül sor a testületi tagok részére/, helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.).

Napirend:

 1. Kistelek Városi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés megtárgyalása
 2. Kistelek Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
 3. Kistelek Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete végrehajtásának (zárszámadás) megtárgyalása
 4. Kistelek Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
 5. Beszámoló a temető fenntartásáról, üzemeltetéséről, a köztemetőre vonatkozó díjak, díjtételek felülvizsgálata
 6. Magmaplus Kft 2016. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 7. Kárpátia Kincsesház Kistelek Nonprofit Kft 2016. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 8. Kistelek Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft 2016. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 9. Kisteleki Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft 2016. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 10. Kisteleki Városfejlesztési Kft 2016. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 11. Kistelek Város Művelődéséért és Sportéletéért Közhasznú Alapítvány 2016. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 12. Kisteleki Kistérség és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft 2016. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 13. Kistelek és Térsége 2006. Szennyvíz Beruházási Kft 2016. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 14. Átfogó értékelés Kistelek Városi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (2016.)
 15. Feladat-ellátási szerződés, átadás-átvételi megállapodás bölcsődei feladatok ellátására
 16. Társulási megállapodások (KKT Többcélú Társulás, Térségi Intézményi Társulás) felülvizsgálata, módosítása
 17. Beszámoló az óvodai –bölcsődei- beiratkozásról, azok adatairól, tapasztalatairól
 18. Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalása (első olvasat)
 19. Tájékoztatás hulladékgazdálkodási feladatokról, a szükséges intézkedésekről (szóbeli előterjesztés)
 20. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata (II. ütem)
 21. Egyebek - Deszka Színház bemutatkozása, tájékoztató anyag

Zárt ülés

 1. Személyi térítési díj (Szociális Központ) csökkentési kérelem véleményezése
 2. Lakásbérleti szerződések (hosszabbítások): döntések


Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Az előterjesztések a honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre. A Lakásbérleti szerződésekkel kapcsolatos anyagok, a Titkárságon (aljegyzőnél tekinthetők meg).

Nagy Sándor - polgármester

Meghívó nyílt testületi ülésre
2017-04-26

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek időpontja: 2017. április 26. (szerda) 15:00 óra, helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.).

Napirend:

 1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására című pályázat beadása
 2. Kistelek belterület 2650/86 hrsz. alatt felvett, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1 ha 5719 m2 alapterületű ingatlan,  2872 m2 ingatlanrészletének adás-vétele
 3. Kistelek belterület 2650/41 hrsz. alatt felvett, kivett műhely, udvar, brikettgyártó üzem megnevezésű, 3500 m2 területű ingatlan 1057 m2–el történő bővítése, az ingatlanrészlet adás-vétele
 4. Egyebek
  1. Döntés támogatási kérelmekről
       -Vajdasági Magyar Diákszövetség
       - Revans Darts Sportegyesület
  2. Testületi döntést követően elkészült adás-vételi szerződések testületi megerősítése

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Az előterjesztések rendkívüli tárgyalására a pályázati beadási határidő, az adás-vételek minél hamarabbi realizálhatósága, a bejegyzési folyamat sürgős elindítása és a támogatási igények halaszthatatlan elbírálása miatt kerül sor.

Kistelek, 2017. április 22.         
                                                                    
Nagy Sándor s.k. - elnök

Meghívó nyílt testületi ülésre
2017-03-26

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek időpontja: 2017. március 29. (szerda) 15:00 óra helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.).

Napirend:

 1. Beszámoló Kistelek Város 2016. évi közrendjéről, közbiztonságáról
 2. Beszámoló a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről
 3. Beszámoló a Kisteleki Ede Városi Könyvtár 2016. évi tevékenységéről, a Kisteleki Ede Városi Könyvtár 2017. évi munkatervének elfogadása
 4. Kisteleki Cigány Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatója a választások óta végzett tevékenységéről, a jövőbeni elképzelések felvázolása és közös találkozási, együttműködési pontok, programok keresése, megjelölése Kistelek Városi Önkormányzattal, annak Képviselő-testületével
 5. Kistelek Város Képviselő-testületének „a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról” szóló 2/2016. (IV. 20.) K.T. számú rendelet módosítása
 6. Egyes anyakönyvi események szolgáltatási díjainak mértékéről szóló rendelet megalkotása.
 7. Kistelek Városi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve
 8. Döntés hadisírokkal kapcsolatos pályázat pontosításáról
 9. Egyebek
  -    adás-vételek
  -    döntés terület átminősítésről (Vásártér)

Zárt ülés:

 1. Önkormányzati lakásbérleti szerződés meghosszabbítása /Kistelek Ifjúság tér 4./

A nyilvános írásos előterjesztések anyagai a kistelek.hu honlapon/önkormányzat-dokumentumtár/ kerülnek feltöltésre.

Nagy Sándor s.k. - elnök

Meghívó nyílt testületi ülésre
2017-03-13

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek időpontja: 2017. március 14. (kedd) 13:00 óra, helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.).

Napirend:

 1. Az EFOP-1.5.3-16 kódszámú pályázati felhívásra, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Kisteleki Járásban” című támogatási kérelem benyújtása
 2. Az EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázati felhívásra, „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban” című támogatási kérelem benyújtása
 3. 2650/83 hrsz – adásvétele Kistelek Városi Önkormányzat (eladó), valamint a Kistelek Ipari- és Szolgáltatásfejlesztő Zrt.,(vevő) között
 4. Egyebek

A nyilvános írásos előterjesztések anyagai a kistelek.hu honlapon/önkormányzat-dokumentumtár/ kerülnek feltöltésre.

Nagy Sándor s.k. - elnök

Munka Köz - Színházi előadás a Klebelsberg Művelődési Központban
2017-02-24

Március 25. - 19.00 óra
Korognai Károly: Munka Köz ( Vígjáték két részben)

Jegyek elővételben kaphatók az előadás helyszínén: Klebelsberg Művelődési Központ.

Jegy ára :1500 Ft.

 

Meghívó nyílt testületi ülésre
2017-02-21

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek időpontja: 2017. február 22. (szerda) 15:00 óra helye:Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.). 

Napirend:

 1. Tájékoztatás a polgármester 2016. évben igénybe vett szabadságáról, a 2017. évre vonatkozó szabadság ütemezésének jóváhagyása
 2. Városi rendezvénynaptár összeállítása
 3. Térségi Közös Igazgatású Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény Óvodája és Bölcsődéje óvodáiban, bölcsődéjében felvételre jelentkező gyerekek beíratásának időpontjai
 4. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelem benyújtása
 5. Egyebek
  1. Hozzájárulás az Együtt a Romákért Egyesület helyiséghasználatához
  2. adás-vételek
  3. pályázati döntések

A nyilvános írásos előterjesztések anyagai a kistelek.hu honlapon/önkormányzat-dokumentumtár/ kerülnek feltöltésre.

Kistelek, 2017. február 17.      

Nagy Sándor - polgármester                                            

Meghívó nyílt testületi ülésre
2017-02-06

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének nyilvános ülésére, amelynek időpontja: 2017. február 08-a (szerda) 14:30 óra, helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.) 

Napirend:

 1. Polgármester illetményének (költségtérítésének) megállapítása
 2. Alpolgármesteri illetmények (költségtérítések) megállapítása
 3. A helyi képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 17/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítása
 4. Kistelek Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek megállapítása 2017. év.
 5. Kistelek Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetése
 6. Egyebek:
  1. -adás-vételek
  2. -pályázati döntések

A nyilvános írásos előterjesztések anyagai a kistelek.hu honlapon/önkormányzat-dokumentumtár/ kerülnek feltöltésre.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Meghívó nyílt testületi ülésre
2017-01-24

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek időpontja: 2017. január 25. (szerda) 15:00 óra helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirend:

 1. 2017. évi költségvetés előkészítése
 2. Kisteleki Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
 3. Egyebek
  1. Rákóczi Szövetség támogatási kérelme
  2. Regionális Fejlesztési Holding Zrt. részvény vételi ajánlata
  3. adás-vételek
 4. Könyvtár vezetői pályázat elbírálása (zárt ülés)
 5. Vígh József rendkívüli települési támogatás fellebbezésének elbírálása (zárt ülés)
 6. Lakás bérletek (zárt ülés)

A nyilvános írásos előterjesztések anyagai a kistelek.hu honlapon/önkormányzat-dokumentumtár/ kerülnek feltöltésre.

Nagy Sándor s.k.  elnök

Tájékoztatás - Igazgatási szünet
2016-12-20

K i v o n a t, mely készült Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 07. napján megtartott 17. sz. nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

194/2016. (XII.07.) Kt.sz. normatív határozat
Tárgy: Javaslat téli igazgatási szünet elrendelésére

A Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat téli igazgatási szünet elrendelésére ” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

 1. A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatalban 2016. december 22. napjától 2017. január 02. napjáig igazgatási szünetet rendel el.
 2. Az igazgatási szünet időtartama alatt - 2016. december 22. (csütörtök)-2017. január 02. (hétfő) -
  Kistelek Város Polgármesteri Hivatalában az ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL.
 3. A Képviselő-testület a polgármesteren keresztül felkéri az aljegyzőt, hogy az igazgatási szünet elrendeléséről a lakosságot előzetesen, jelen határozat közzétételével tájékoztassa.

Határidő:    azonnal, de legkésőbb 2016. december 21., ill. folyamatos
Felelős:     polgármester, aljegyző

Határozatról értesítést kap:

 • Nagy Sándor polgármester
 • Dr. Nagy Rusztem aljegyző
 • lakosság a jegyzőkönyvi kivonat közzétételével

  Kmf.

   Nagy Sándor s.k.                           Dr. Nagy Rusztem s.k.
      polgármester                                       aljegyző        

Meghívó - Kisteleki Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének Közmeghallgatása
2016-12-06

Ezúton tisztelettel meghívom Kisteleki Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 15-én, 8.00 órai kezdettel tartandó Közmeghallgatására.

Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal, Árpád u. 1-3.-Házasságkötő terem

Napirend:

 1. A roma lakosságot érintő helyi közügyek megtárgyalása
 2. Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kistelek, 2016. november 28.


                                Rostás István
                                     elnök

Meghívó nyílt testületi ülésre
2016-12-06

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek időpontja: 2016. december 07. (szerda) 15:00 óra, helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége  (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.).
 
Napirend:

 1. Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete hatályon kívül helyezése
 2. Tájékoztató a Mozgóképről szóló törvény módosításából eredő önkormányzati rendelkezések felülvizsgálatával kapcsolatban
 3. A Képviselő-testület 2017. évi Munkaterve
 4. Beszámoló a gazdálkodás 2016. évi I-III. negyedévi helyzetéről
 5. 173/2016. (XI.16.) Kt.sz. határozat „Kistelek kelet-nyugat irányú kerékpárút tulajdonjogának rendezése” kiegészítése
 6. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2016. II. félévi tevékenységéről
 7. Javaslat téli igazgatási szünet elrendelésére
 8. Egyebek
  1. Tájékoztató az általános iskola, kollégium működtetésének a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére történő átadásról (szóbeli előterjesztés)
  2. Tájékoztató Vagyongazdálkodási tervvel kapcsolatosan
  3. Tájékoztató  a háziorvosi körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
  4. Együttműködési szándéknyilatkozat elfogadása (Pallas Athéné Egyetem, Kecskemét)
 9. Javaslat a „Kistelek Város Sportdíja” odaítélésére (zárt ülés)
 10. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatok elbírálása (zárt ülés)

A nyilvános írásos előterjesztések anyagai a kistelek.hu honlapon/önkormányzat-dokumentumtár/ kerülnek feltöltésre.

Kistelek, 2016. december 02.   

Meghívó: Közmeghallgatás 2017. december
2016-11-28

Tisztelettel meghívom Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 14-én 16.00 órai kezdettel tartandó közmeghallgatására.

Helye: Klebelsberg Művelődési Központ (6760 Kistelek, Petőfi u. 7-9.)

Napirend:

 • Sportdíjak átadása /a díjak átadására 15.00 órai kezdettel kerül sor/
 • Tájékoztató a települést érintő feladatokról
 • Tájékoztató a hulladékszállításról (Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.)
 • Egyebek

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Kistelek, 2016. november 24.

Nagy Sándor - polgármester

Szűrés

AJÁNLÓ