Kistelek város honlapja

AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉS SZABÁLYAI KISTELEKEN-belterületen a VESZÉLYHELYZET fennállta alatt

Tisztelt Kisteleki Lakosok!

A parlament által még nyáron elfogadott jogszabály módosítás értelmében 2021. JANUÁR ELSEJÉTŐL KEZDŐDŐEN ORSZÁGSZERTE TILOS AZ AVARÉGETÉS ÉS A KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE. A döntéssel azt a rendelkezést módosították -helyezteék hatályon kívül-, ami alapján az önkormányzatok -így Kistelek Vásosi Önkormányzat is- rendeletben szabályozhatják az avarégetést ez idáig, ezen időpontig.

Az időközbeni járványhelyzet erősödése miatt -a fentiekkel kapcsolatosan is- A VESZÉLYHELYZET IDŐTARTAMÁRA ÁTMENETI SZABÁLYOZÁS /549/2020. (XII.02.) Korm. rendelet/ került megalkotásra, mely 2020. december 2-án jelent meg a Magyar Közlönyben. Ezen rendelkezések a koronavírus-járvány miatt bevezetett veszélyhelyzet idején alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szólnak.

Mindezen rendelkezések tartalma és értelmezése alapján a veszélyhelyzet megszűnéséig továbbra is a települési önkormányzatok rendeleti szabályozása vonatkozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre, a vonatkozó AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉRE.

Mit is jelent ez Kistelekre -kizárólag a belterületre- vonatkoztatva?

Jelen veszélyhelyzetben önkormányzati rendeleti szabályozásunk (Kistelek Város Képviselő-Testületének 18/2012. (XI.06.) Kt. rendelete az avar és kerti hulladék égetéséről) az alábbi keretek között -csak kivételesen indokolt esetben és feltételek mellett- engedélyezi az avar és kerti hulladék égetését.

 

2. §

 

(1) A lakosság egészségének és a levegő tisztaságának védelme érdekében az avar és kerti hulladék égetése minden délután 15:00 és 19:00 óra között megengedett.

(2) Avar és kerti hulladék nem égethető tűzgyújtási tilalom időtartama alatt.

(3) Az avar és kerti hulladék között kommunális vagy ipari eredetű hulladék nem égethető.

 

3. §

 

(1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és környezetet ne károsítsa és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

(2) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani.

(3) Avar és kerti hulladék csak nagykorú személy felügyelete mellett és a lakókörnyezet kismértékű zavarása mellett égethető.

(4) Az égetés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

(5) Nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot (nedves kerti hulladék) égetni tilos. A tüzelést végző túlzott füst-, illetve koromképződés esetén köteles a tüzet eloltani és a levegőszennyezést megszüntetni.

(6) A tulajdonos egyszerre nagyobb mennyiségű avar és kerti hulladék elégetési szándéka esetén a szomszédokat tájékoztatni köteles az égetés várható időpontjáról. Az égetés egy alkalommal maximum 2 óráig tarthat.

(7) Tilos az avar és kerti égetése párás, ködös, esős időben, illetve erős szél esetén.

(8) Az égetés végén meg kell győződni róla, hogy a tűz elhamvadt.

 

-2-

 

FOKOZOTTAN FELHÍVJUK A FIGYELMET a fenti rendeleti szabályok azon rendelkezéseire, hogy az égetésre csak különösen indokolt esetben, kizárólag a veszélyhelyzet időtartama alatt, a szomszédokkal egyeztetett módon, megfelelő tájékoztatást követően, a lakókörnyezet kismértékű zavarása mellett tehető meg,ami többek között azt is jelenti, hogy

 

lehetőleg a SZABAD- PIHENŐ ÉS ÜNNEPNAPOKAT MELLŐZVE,

munkanapokon 15:00 és 19:00 óra között történjen.

 

A kijelölt tűzrakó helyeken történő tűzgyújtás (kerti sütögetővel, grillsütővel rendelkezők esetén az otthoni sütés – főzés, bográcsozás, stb.) megengedett.

A háztartási hulladék égetése SZIGORÚAN TILOS!

Egyeztetve az illetékesekkel mindez egyúttal nem jelenti azt, hogy az egyéb levegőszennyezéssel kapcsolatos szabályok, vagy az önkormányzati rendelkezések megszegése esetén az egyes hatóságok, elsősorban (a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezeti és Természetvédelmi Osztálya), ne büntesse, ne szankcionálja ilyen esetben az avar és kerti hulladék -szabálytalan- égetését.

Mindez azon elven alapul, hogy a lakossági égetéssel kapcsolatos levegőszennyezés és a nyári szárazság kapcsán a tűzveszély minimálisra csökkenjen, a zöldhulladék kezelése NE ÉGETÉSSEL, hanem komposztálással, vagy a települési zöldjárat igénybevételével történjen. Ez utóbbira -természetesen a megfelelő formában- a kisteleki lakosoknak lehetősége van, hiszen a hulladékszolgáltató (a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltató) ezt biztosítja, és a kisteleki hulladékudvarra is ki lehet szállítani a zöldhulladékot a vonatkozó rendeleti szabályozásunk alapján, a következők szerint:

„Az ingatlanhasználó köteles a zöldhulladékot – amennyiben annak házi komposztálásáról nem gondoskodik – az elszállítás április 01-től november 15-ig tartó időszakban, kéthetente, páros héten kedden történik - az általa beszerzett, kereskedelmi forgalomba kapható maximum 120 literes űrtartalmú zsákba gyűjteni, ez időszakon kívül akommunális hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőedényben köteles elhelyezni. A nagydarabos zöldhulladékot maximum 50 cm hosszú, 10 kg-ot meg nem haladó kévébe kötve köteles átadni.

Továbbá a természetes személy ingatlanhasználók a zöld hulladékot egész évben térítésmentesen - napi 1 m 3 mennyiségben- elhelyezhetik a hulladékudvarban.”

FŐ SZABÁLY SZERINT, tehát TILOS AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE.

Mindezekre tekintettel kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a veszélyhelyzet idején is mellőzzék az avar és kerti hulladék égetését a településen és lehetőség szerint mindzek kezelésére a komposztálást, vagy a települési zöldjáratot használják, így közösen tehetünk a levegő tisztaság érdekében és esetlegesen súlyos szankcióktól, bírságoktól (10.000 Ft-tól 3.000.000 Ft-ig terjedő) is mentesülhetünk.

Kistelek, 2021. május 11.

 

                 Nagy Sándor                                                                     Dr. Nagy Rusztem

Kistelek város polgármestere                                                Kistelek város aljegyzője

AJÁNLÓ